Kaspersky Endpoint Security for Linux

Phiên bản Mới nhất

Version 10 (10.1.0.5960) Linux (deb) x64 [.deb] (Distributive) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (deb) x86 [.deb] (Distributive) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (rpm) x64 [.rpm] (Distributive) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (rpm) x86 [.rpm] (Distributive) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (deb) x64 [.deb] (Network agent) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (deb) x86 [.deb] (Network agent) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (rpm) x64 [.rpm] (Network agent) Tải về
Version 10 (10.1.0.5960) Linux (rpm) x86 [.rpm] (Network agent) Tải về
Version 10 (10.0.0.3458) Linux (deb) [.deb] (Network agent) Tải về
Version 10 (10.0.0.3458) Linux (rpm) [.rpm] (Network agent) Tải về
Version 8 (8.0.1.50) Linux (deb) [.deb] Tải về
Version 8 (8.0.1.50) Linux (rpm) [.rpm] Tải về
Version 8 (8.0.1.50) Tải về

Bổ trợ Quản lý Ứng dụng

for version 10 Tải về
Administration Agent for version 8 [ 8.5.0.662] Linux (deb) Tải về
Administration Agent for version 8 [ 8.5.0.662] Linux (rpm) Tải về
Files for Agent remote installation for version 8 [ 8.5.0.662] Linux (deb) Tải về
Files for Agent remote installation for version 8 [ 8.5.0.662] Linux (rpm) Tải về
Administration Plug-In for version 8 [ 8.0.0.35] Tải về
Files for Product remote installation for version 8 Linux (deb) Tải về
Files for Product remote installation for version 8 Linux (rpm) Tải về

Cấu phần Bổ sung

(Files for remote installation Kaspersky Security Center Network Agent for Linux - RPM x32 via Kaspersky Security Center) for version 10 Linux (rpm) x86 Tải về
(Files for remote installation Kaspersky Security Center Network Agent for Linux - RPM x64 via Kaspersky Security Center) for version 10 Linux (rpm) x64 Tải về
(Files for remote installation Kaspersky Security Center Network Agent for Linux - DEB x64 via Kaspersky Security Center) for version 10 Linux (deb) x64 Tải về
(Files for remote installation Kaspersky Security Center Network Agent for Linux - DEB x32 via Kaspersky Security Center) for version 10 Linux (deb) x86 Tải về
(Files for remote installation via Kaspersky Security Center) for version 10 Linux Tải về

Tài liệu

Administrator Guide For Version 10 Tải về
Administrator Guide For Version 8 Tải về
Installation Guide For Version 8 Tải về

Ghi chú Phát hành

Release Notes For Version 10 Tải về
Release Notes For Version 8 Tải về