Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server

Phiên bản Mới nhất

Version 8.0 (8.0.3.297) Linux (deb) [.deb] (Distributive) Tải về
Version 8.0 (8.0.3.297) Linux (rpm) [.rpm] (Distributive) Tải về

Bổ trợ Quản lý Ứng dụng

Files for Product remote installation for version 8.0 Linux (deb) Tải về
Files for Product remote installation for version 8.0 Linux (rpm) Tải về
Administration Agent for version 8.0 Linux (deb) Tải về
Administration Agent for version 8.0 Linux (rpm) Tải về
Files for Agent remote installation for version 8.0 Linux (deb) Tải về
Files for Agent remote installation for version 8.0 Linux (rpm) Tải về
Administration Plug-In for version 8.0 Windows Tải về

Tài liệu

Administrator Guide For Version 8.0 Tải về
Installation Guide For Version 8.0 Tải về