Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server

Phiên bản Mới nhất

Version 5.5 (5.5.86) FreeBSD 7.x [.tgz] Tải về
Version 5.5 (5.5.86) FreeBSD 8.x [.tgz] Tải về
Version 5.5 (5.5.86) FreeBSD 9.x [.tgz] Tải về
Version 5.5 (5.5.86) Linux (deb) [.deb] Tải về
Version 5.5 (5.5.86) Linux (rpm) [.rpm] Tải về

Cấu phần Bổ sung

Squid Proxy 2.6 Tải về
Squid Proxy 2.5 Tải về

Tài liệu

Administrator Guide For Version 5.5 Tải về