Lịch sử thay đổi của Chính sách về quyền riêng tư của Trang web (“Chính sách”)

Quay lại trang có Chính sách về quyền riêng tư của Trang web

Tháng 1 năm 2019

 • Trong phần “Chúng tôi có sử dụng cookie hoặc mô-đun mạng xã hội không”, chúng tôi đã bổ sung thông tin chung về bản chất của cookie và cách thức cũng như mục đích sử dụng cookie và tín hiệu web trên trang web của chúng tôi và trong email.

Tháng 7 năm 2018

 • Chúng tôi đã thay đổi cấu trúc và nội dung của Chính sách nhằm tuân thủ các yêu cầu của Quy chế bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu:
  • chúng tôi đã bổ sung thông tin về người đại diện của «Kaspersky Lab» ở Liên minh Châu Âu;
  • chúng tôi đã mô tả các mục đích chính của việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi;
  • đối với mỗi trang web của mình, chúng tôi đã bổ sung danh sách các loại dữ liệu cá nhân được xử lý cũng như khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu tương ứng;
  • chúng tôi đã cung cấp danh sách các quốc gia và khu vực nơi dữ liệu cá nhân được xử lý;
  • chúng tôi đã mở rộng thông tin về việc chuyển hoặc cấp quyền truy cập dữ liệu;
  • chúng tôi đã mô tả cơ sở pháp lý về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của «Kaspersky Lab»;
  • chúng tôi đã bổ sung thông tin về quyền của người dùng cũng như thông tin về khả năng gửi đơn khiếu nại.
 • Chúng tôi đã mở rộng danh sách các loại tập tin cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng.
 • Chúng tôi đã cập nhật danh sách các tập tin cookie và tiện ích mạng xã hội được sử dụng trên trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi đã bổ sung thêm các nguyên tắc mà chúng tôi tuân thủ khi xử lý dữ liệu cá nhân.

Tháng 12 năm 2017

 • Để tiện lợi cho bạn, chúng tôi đã kết hợp nhiều chính sách khác nhau về quyền riêng tư của trang web và Tuyên bố về quyền riêng tư vào một tài liệu duy nhất.