Skip to main

Lịch sử thay đổi của Chính sách quyền riêng tư của Trang web (“Chính sách”)

Quay lại trang có Chính sách quyền riêng tư của Trang web

Tháng 4 năm 2020

 • Chúng tôi đã cập nhật thông tin liên hệ sẽ giải đáp những câu hỏi và bình luận liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư.

Tháng 3 năm 2020

 • Chúng tôi đã cập nhật thông tin trên Kaspersky Business Hub và trình bày thông tin này ở một mục riêng.
 • Chúng tôi đã cập nhật mô tả dịch vụ cho Kaspersky Endpoint Security Cloud, thông tin về dữ liệu được lưu trữ và thời gian lưu trữ.
 • Chúng tôi cũng đã cập nhật mô tả dịch vụ cho Kaspersky Security Center Cloud Console, thông tin về dữ liệu được lưu trữ và thời gian lưu trữ.

Tháng 1 năm 2020

 • Chúng tôi đã cập nhật phần Kaspersky CompanyAccount với thông tin về các địa chỉ email bổ sung trong tài khoản.

Tháng 10 năm 2019

 • Chúng tôi đã thêm thông tin về việc xử lý và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng Kaspersky Security Center Cloud Console.

Tháng 8 năm 2019

 • Chúng tôi đã thay đổi phần Hỗ Trợ. Trong một số trường hợp, khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật, chúng tôi có thể yêu cầu 4 chữ số cuối của thẻ ngân hàng đã dùng để thanh toán để mua các sản phẩm của chúng tôi.
 • Chúng tôi đã cập nhật phần Kaspersky Lab VirusDesk với thông tin về gửi tập tin để phân tích thêm.
 • Trong phần Kaspersky Security for Office 365, chúng tôi đã thêm thông tin về sự hỗ trợ đối với OneDrive.

Tháng 1 năm 2019

 • Trong phần “Chúng tôi có sử dụng cookie hoặc mô-đun mạng xã hội không”, chúng tôi đã bổ sung thông tin chung về bản chất của cookie và cách thức cũng như mục đích sử dụng cookie và tín hiệu web trên trang web của chúng tôi và trong email.

Tháng 7 năm 2018

 • Chúng tôi đã thay đổi cấu trúc và nội dung của Chính sách nhằm tuân thủ các yêu cầu của Quy chế bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu:
  • chúng tôi đã bổ sung thông tin về người đại diện của Kaspersky Lab ở Liên minh Châu Âu;
  • chúng tôi đã mô tả các mục đích chính của việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi;
  • đối với mỗi trang web của mình, chúng tôi đã bổ sung danh sách các loại dữ liệu cá nhân được xử lý cũng như khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu tương ứng;
  • chúng tôi đã cung cấp danh sách các quốc gia và khu vực nơi dữ liệu cá nhân được xử lý;
  • chúng tôi đã mở rộng thông tin về việc chuyển hoặc cấp quyền truy cập dữ liệu;
  • chúng tôi đã mô tả cơ sở pháp lý về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Kaspersky Lab;
  • chúng tôi đã bổ sung thông tin về quyền của người dùng cũng như thông tin về khả năng gửi đơn khiếu nại.
 • Chúng tôi đã mở rộng danh sách các loại tập tin cookie mà trang web của chúng tôi sử dụng.
 • Chúng tôi đã cập nhật danh sách các tập tin cookie và tiện ích mạng xã hội được sử dụng trên trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi đã bổ sung thêm các nguyên tắc mà chúng tôi tuân thủ khi xử lý dữ liệu cá nhân.

Tháng 12 năm 2017

 • Để tiện lợi cho bạn, chúng tôi đã kết hợp nhiều chính sách khác nhau về quyền riêng tư của trang web và Tuyên bố về quyền riêng tư vào một tài liệu duy nhất.