Tìm Đối tác / Mua Ngoại tuyến
Mạng lưới đối tác sâu rộng của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội tham vấn các chuyên gia địa phương đã qua đào tạo. Các chuyên gia này cũng có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung.


Trở thành Đối tác
Các đối tác nhận được hỗ trợ sâu rộng, từ đào tạo đến hỗ trợ kỹ thuật cho tới tài liệu tiếp thị. Kaspersky Lab hợp tác chặt chẽ với từng đối tác để giúp đảm bảo kinh doanh thành công.