TÌM GIẢI PHÁP BẢO MẬT MÀ BẠN CẦN

CHỌN TÙY CHỌN BẢO MẬT PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN VÀ BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP LÊN CẤP BẢO VỆ TIẾP THEO KHI MUỐN THÊM CHỨC NĂNG KHÁC.

TÍNH NĂNG

Số thiết bị được bảo vệ

Số thiết bị được bảo vệ

Tối đa 50

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

CHỌN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

SMALL OFFICE SECURITY

TÍNH NĂNG

Số thiết bị được bảo vệ

Số thiết bị được bảo vệ

Tối đa 50

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách

TÌM GIẢI PHÁP BẢO MẬT MÀ BẠN CẦN

CHỌN TÙY CHỌN BẢO MẬT PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN VÀ BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP LÊN CẤP BẢO VỆ TIẾP THEO KHI MUỐN THÊM CHỨC NĂNG KHÁC.

TÍNH NĂNG

Số thiết bị được bảo vệ

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Số thiết bị được bảo vệ

Không giới hạn

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Bảo mật dành cho Linux

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Bảng điều khiển nền tảng đám mây

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

Quản lý mật khẩu

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy chủ

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Kiểm soát truy nhập theo vai trò 1

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa mức tập tin

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Mã hóa toàn bộ ổ đĩa

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Phương pháp kiểm soát dị thường mang tính thích nghi

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý mã hóa hệ điều hành

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Cài đặt hệ điều hành và phần mềm bên thứ ba

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật dành cho cổng web

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo mật cho máy chủ email

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Bảo vệ mã độc tống tiền

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Kiểm soát Web

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

Tích hợp với các hệ thống SIEM 1

KASPERSKY LAB

Giải pháp Bảo mật dành cho Doanh nghiệp

Kaspersky Small Office Security

An ninh mạng Thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp có từ 5-25 máy tính, Kaspersky Small Office Security dễ dàng cài đặt, thậm chí dễ quản lý hơn và cung cấp công nghệ bảo mật được kiểm tra và trao giải nhiều nhất trên thế giới cho máy tính, máy chủ tập tin, máy tính xách tay và thiết bị di động, trong lúc bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ các cuộc tấn công trực tuyến, gian lận tài chính, phần mềm mã độc và mất dữ liệu.

Cách Mua >

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Bảo vệ Doanh nghiệp

Kaspersky Endpoint Security Cloud cung cấp giải pháp bảo vệ trên nền tảng đám mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chống lại các mối đe dọa đã biết và không xác định mà không yêu cầu về thời gian hoặc ngân sách của họ.

  • Bảo vệ mọi thiết bị bao gồm máy trạm Windows và Mac, máy chủ tập tin Windows, thiết bị di động Android và iOS
  • Giải pháp được lưu trữ, luôn có sẵn tại cloud.kaspersky.com
  • Bảng điều khiển trực quan để quản lý từ trình duyệt web
  • Hiện đã có giải pháp bảo vệ cho Microsoft Office 365
Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Giải pháp bảo vệ email Office 365 thế hệ tiếp mới

Bảo vệ chống lại mối đe dọa toàn diện, tiên tiến dành cho các dịch vụ cộng tác và liên lạc của Microsoft Office 365


Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Bảo vệ Doanh nghiệp

Kaspersky Endpoint Security for Business Select cung cấp giải pháp bảo mật đa lớp, các công cụ quản lý có thể mở rộng và kiểm soát tập trung… tất cả đều có thể thích ứng để bảo vệ doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

Bảo vệ Doanh nghiệp

Để bảo mật nhiều hơn nữa, hãy chọn Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced. Cùng với tính năng bảo vệ tất cả các thiết bị đầu cuối và máy chủ của bạn, giải pháp này cung cấp thêm các lớp bảo mật và loại bỏ lỗ hổng bảo mật.

Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Total Security for Business

Bảo vệ Doanh nghiệp

Giải pháp bảo mật tối ưu của chúng tôi bảo vệ nhiều cơ sở hạ tầng của bạn hơn, bao gồm thư, cổng và máy chủ cộng tác. Bạn có thể tinh chỉnh chế độ bảo mật và hiệu suất tại các hệ thống kế thừa và thiết bị đầu cuối hiện đại.

Liên hệ với Chúng tôi >
Kaspersky

Giải pháp Bảo mật dành cho Doanh nghiệp

Kaspersky Small Office Security

An ninh mạng Thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp có từ 5-25 máy tính, Kaspersky Small Office Security dễ dàng cài đặt, thậm chí dễ quản lý hơn và cung cấp công nghệ bảo mật được kiểm tra và trao giải nhiều nhất trên thế giới cho máy tính, máy chủ tập tin, máy tính xách tay và thiết bị di động, trong lúc bảo vệ doanh nghiệp của bạn từ các cuộc tấn công trực tuyến, gian lận tài chính, phần mềm mã độc và mất dữ liệu.

Cách Mua >
Kaspersky

Giải pháp Bảo mật dành cho Doanh nghiệp

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Bảo vệ Doanh nghiệp

Kaspersky Endpoint Security for Business Select cung cấp giải pháp bảo mật đa lớp, các công cụ quản lý có thể mở rộng và kiểm soát tập trung… tất cả đều có thể thích ứng để bảo vệ doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

Bảo vệ Doanh nghiệp

Để bảo mật nhiều hơn nữa, hãy chọn Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced. Cùng với tính năng bảo vệ tất cả các thiết bị đầu cuối và máy chủ của bạn, giải pháp này cung cấp thêm các lớp bảo mật và loại bỏ lỗ hổng bảo mật.

Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Total Security for Business

Bảo vệ Doanh nghiệp

Giải pháp bảo mật tối ưu của chúng tôi bảo vệ nhiều cơ sở hạ tầng của bạn hơn, bao gồm thư, cổng và máy chủ cộng tác. Bạn có thể tinh chỉnh chế độ bảo mật và hiệu suất tại các hệ thống kế thừa và thiết bị đầu cuối hiện đại.

Liên hệ với Chúng tôi >

Kaspersky Security for Mail Server

Dành cho Exchange, Linux & Domino

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Bảo vệ Máy chủ Thư

Kaspersky Security for Mail Server hoạt động để bảo vệ thư trên các phiên bản mới nhất của thư chính và các nền tảng cộng tác, bao gồm Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino và các máy chủ thư chạy Linux.

Lọc Thư rác Đa Tầng

Tính năng lọc thư rác thông minh, có hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây dành cho các máy chủ thư dựa trên Microsoft Exchange và Linux, làm việc trong thời gian thực giúp giảm tải đáng kể lưu lượng truy cập từ thư không mong muốn.

Sử dụng tối ưu Tài nguyên Hệ thống

Với công cụ chống vi-rút mới, cân bằng tải cẩn trọng, tính năng quét chống vi-rút được tối ưu hóa và loại trừ linh hoạt các đối tượng khỏi quá trình quét, Kaspersky Security for Mail Server duy trì hiệu suất và tối ưu hóa các tài nguyên mà quá trình quét chống vi-rút sử dụng.

Đảm bảo Độ bảo mật Ổn định

Tự động khởi động lại khi hệ thống ngừng hoạt động giúp duy trì độ bảo mật ổn định khi bạn xác định nguyên nhân hoạt động sai.

Kaspersky Security for Mobile

Bảo mật và quản lý dành cho thiết bị di động

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệ Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Bảo vệ trước các mối đe dọa bảo mật đối với thiết bị di động

Công nghệ chống phần mềm độc hại nâng cao giúp bảo vệ thiết bị di động khỏi hàng loạt các mối đe dọa, bao gồm Trojan, ransomware và tấn công lừa đảo. Công cụ cấu hình linh hoạt cho phép toàn quyền kiểm soát các ứng dụng được phép chạy trên mỗi thiết bị, bạn cũng có thể áp dụng các chính sách khác nhau cho mỗi nhóm cụ thể hoặc người dùng cá nhân trong doanh nghiệp.

Giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu

Kaspersky Security for Mobile giúp dễ dàng thực thi mật khẩu mạnh và chặn khởi chạy trái phép các ứng dụng không bảo mật. Công nghệ phân khu cung cấp thêm một lớp bảo vệ dữ liệu bằng cách tách biệt dữ liệu và ứng dụng kinh doanh khỏi mọi thông tin cá nhân và phần mềm. Việc mã hóa tất cả các ứng dụng và dữ liệu được phân khu sẽ tiếp tục giảm thiểu nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu nhạy cảm. Bao gồm tính năng chống trộm chuyên sâu để khóa dữ liệu nhạy cảm khi thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp. Các tính năng do người dùng vận hành từ xa có thể chặn truy cập vào ứng dụng và dữ liệu, xóa thông tin hoàn toàn hoặc có chọn lọc và theo dõi vị trí thiết bị.

Quản lý thiết bị di động hiệu quả và dễ dàng

Kaspersky Security for Mobile giảm gánh nặng quản trị bằng cách tập trung hóa việc cấu hình và quản lý hàng loạt các thiết bị. Một điểm kiểm soát duy nhất giúp bạn bảo vệ điện thoại thông minh và máy tính bảng Android, iOS và Windows.

Kaspersky Security for Internet Gateway

Truy cập Internet an toàn cho nhân viên của bạn

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Hỗ trợ dành cho Microsoft Forefront TMG

Kaspersky Security for Internet Gateway hỗ trợ Microsoft Forefront TMG để cung cấp tính năng bảo vệ chống phần mềm độc hại hiệu quả cho mạng công ty.

Hiệu suất Cao

Một công cụ chống vi-rút mới, mạnh mẽ, cộng với công nghệ quét thông minh, được tối ưu hóa và cân bằng tải, giúp tăng hiệu suất và giảm tài nguyên cần dùng để quét vi-rút.

Khả năng quản lý và Hệ thống Báo cáo

Các công cụ quản lý thân thiện với người dùng, thông tin trạng thái bảo vệ, thiết lập quét linh hoạt và các hệ thống báo cáo dễ sử dụng giúp đảm bảo kiểm soát bảo mật hiệu quả.

Bảo vệ trong Thời gian Thực

Các bản cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên cung cấp chế độ bảo vệ ‘luôn bật’, chủ động trước các mối đe doạn đã biết và tiềm ẩn mới nhất.

Kaspersky Security for Virtualization

Bảo vệ cơ sở hạ tầng ảo của bạn

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Bảo mật không có đại diện, tích hợp với VMware NSX

Tích hợp riêng Kaspersky Security for Virtualization Agentless với nền tảng VMware vSphere và NSX có nghĩa là cơ sở hạ tầng và các lớp bảo mật sẽ hoạt động cùng nhau, mang đến các cấp độ mới về tự động hóa và bảo vệ cho trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định. Chức năng quét chống phần mềm độc hại, phân tích chữ ký và phân tích theo hành vi cũng như ngăn chặn tấn công mạng sẽ được tải xuống các thiết bị bảo mật mạnh mẽ (SVM) và cung cấp cho mỗi máy ảo ngay sau khi bật nguồn.

Chống phần mềm độc hại cho mọi nền tảng ảo

Công cụ chống phần mềm độc hại đạt nhiều giải thưởng của Kaspersky cung cấp giải pháp bảo vệ tự động theo thời gian thực cho mọi máy ảo (VM) khi truy cập và theo yêu cầu, trên các nền tảng ảo hóa phổ biến nhất, bao gồm VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer và KVM.

Kaspersky Security for Virtualization không chỉ ‘được thiết kế cho’ các nền tảng ảo hóa, mà còn sử dụng các công nghệ cốt lõi của những nền tảng này để tối ưu hóa khả năng bảo mật của cả nền tảng và giải pháp bảo mật. Với Kaspersky Security for Virtualization, cơ sở hạ tầng và giải pháp bảo mật của bạn sẽ hoạt động cùng nhau để đạt hiệu quả tối đa.

Bảo vệ mạng nâng cao & IDS/IPS

Kaspersky Security for Virtualization cũng cung cấp chức năng bảo vệ mạng. Tùy theo cấu hình, chức năng này sẽ được cung cấp thông qua một SVM (máy ảo bảo mật) chuyên dụng hoặc thông qua cơ chế dựa trên máy khách. Trường hợp dựa trên máy khách, một Ứng dụng tường lửa linh hoạt sẽ cho phép quản trị mạng không chỉ ở mức giao thức, mà còn ở mức ứng dụng. Ngăn chặn tấn công mạng là một hệ thống IDS/IPS nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, có khả năng nhận biết và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng đã biết cũng như chưa biết, bao gồm các cuộc tấn công sử dụng các thủ đoạn khai thác lỗ hổng cụ thể.

Bảo mật gọn nhẹ cho Windows và Linux

Bất kể máy ảo của bạn đang chạy hệ điều hành Microsoft Windows hay Linux, với Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, bạn có thể tiếp tục mở rộng trung tâm dữ liệu đa dạng của mình, yên tâm rằng khả năng bảo mật và bảo vệ vượt trội sẽ được cung cấp đến mọi nơi trong cơ sở hạ tầng của bạn.

Bảo mật nhiều lớp cho môi trường VDI

Giải pháp bảo vệ nhiều lớp ưu việt dành cho VMware Horizon và Citrix XenDesktop, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng cuối hoặc độ phản hồi của nền tảng VDI.
Giải pháp gọn nhẹ của chúng tôi cung cấp khả năng bảo mật vượt trội dành cho VDI, cung cấp chức năng bảo vệ phòng tránh các mối đe dọa nâng cao bao gồm các thủ đoạn khai thác bằng phần mềm tống tiền và zero-day, cũng như các lỗ hổng chưa được vá. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách xếp lớp các công nghệ phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa (bao gồm phân tích theo hành vi và Phòng chống khai thác lỗ hổng bảo mật (AEP)) bên trên các giải pháp bảo vệ ở mức tập tin truyền thống. Các lớp bảo mật chủ động bổ sung như Quản lý ứng dụng, Quản lý thiết bị và Quản lý web tăng cường đáng kể khả năng phục hồi sau tấn công.

Quản lý thống nhất và tầm nhìn toàn diện

Một bảng điều khiển thống nhất duy nhất cho phép đội ngũ CNTT của bạn quản lý tập trung tính bảo mật của tất cả máy ảo của bạn, cùng với mọi ứng dụng bảo mật Kaspersky Lab khác chạy trên cơ sở hạ tầng thực và thiết bị di động tại một nơi. Bằng cách giúp đội ngũ của bạn quản lý dễ dàng hơn các môi trường kết hợp, bao gồm các nền tảng ảo, thực và di động, Kaspersky Lab giúp bạn triển khai dự án ảo hóa ở nhịp độ của riêng bạn.

Tối ưu hóa chi phí bảo mật

Vì chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn cấp phép ‘mỗi máy ảo’ (bao gồm ‘mỗi máy tính để bàn’ và ‘mỗi máy chủ’) hoặc ‘mỗi lõi’, bạn có thể chọn mô hình cấp phép tiết kiệm chi phí nhất cho nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Hãy chọn giải pháp bảo mật không có đại diện của chúng tôi, phát triển với giải pháp đại diện nhỏ của chúng tôi, hoặc kết hợp cả hai – một giấy phép phù hợp cho mọi lựa chọn.

Kaspersky Security for Collaboration

Protection for Microsoft Sharepoint

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Cung cấp rào cản chống vi-rút cho cụm máy chủ SharePoint
  • Công cụ quét hiệu suất cao
  • Quản lý tập trung các thiết lập bảo mật
  • Giám sát chi tiết
Lọc Nội dung
  • Ngăn chặn những trường hợp tải lên bên ngoài không thích hợp
  • Thực thi chính sách trao đổi thông tin nội bộ
  • Chặn bộ nhớ theo loại tập tin hoặc nội dung văn bản
Có khả năng mở rộng Cao

Tác động thấp đến các tài nguyên hệ thống

Kaspersky Vulnerability and Patch Management

Tăng cường bảo mật và giảm độ phức tạp với các công cụ quản lý tập trung

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Tăng khả năng quan sát và giảm thiểu rủi ro

Cung cấp thông tin toàn diện về các thiết bị và ứng dụng trên mạng của bạn. Thu thập dữ liệu về các phiên bản phần mềm và xác định xem có cần cập nhật và vá lỗ hổng hay không. Có thể tự động ưu tiên lỗ hổng để các lỗ hổng nghiêm trọng nhất được vá trước và các cập nhật quan trọng nhất được ưu tiên áp dụng. Cho phép quan sát đầy đủ về các thiết bị bạn có, rủi ro liên quan và công cụ để giảm thiểu rủi ro.

Giảm sự phức tạp trong quản lý CNTT

Được thiết kế cho mạng dựa trên Windows, Kaspersky Vulnerability and Patch Management bao gồm các công cụ quản lý máy khách để tự động hóa hàng loạt các chức năng quản trị CNTT nhằm tiết kiệm thời gian và tài nguyên. Cung cấp ứng dụng tự động, hỗ trợ truy cập từ xa và khắc phục sự cố đã được kiểm nghiệm để giảm thiểu thời gian và tài nguyên liên quan đến việc thiết lập máy trạm mới hoặc triển khai ứng dụng mới.

Ảnh hưởng tối thiểu đến hệ thống và người dùng

Xử lý cập nhật và phân phối bản vá lỗi tập trung để tối ưu hóa lịch trình cập nhật, đảm bảo mạng không bị quá tải hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của hệ thống CNTT. Có thể lên lịch cập nhật sau giờ làm việc để không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. Khi triển khai phần mềm mới hoặc phần mềm cập nhật tại một văn phòng từ xa, một máy trạm cục bộ có thể hoạt động với vai trò là đại diện cập nhật cho toàn bộ văn phòng từ xa đó để cho phép triển khai từ xa với ít lưu lượng truy cập hơn trên mạng của bạn.

Kaspersky Security for Storage

Bảo mật tiên tiến cho các lưu trữ có liên kết mạng

Cách Mua Tải về Bảng Dữ liệu Tìm Đối tác

LỢI ÍCH

Bảo vệ theo thời gian thực mọi thao tác tập tin

Kaspersky Security for Storage của Kaspersky cung cấp tính năng bảo mật trong thời gian thực, xóa vi-rút, sâu và các đối tượng độc hại khác. Tất cả các hoạt động ở mức tập tin trong bộ nhớ dữ liệu được bảo vệ theo thời gian thực cho dù người dùng mở/chỉnh sửa hoặc tải lên tập tin từ PC của mình.

Bảo mật bộ nhớ hiệu suất cao

Công cụ chống phần mềm độc hại mới nhất của Kaspersky Lab, công nghệ quét được tối ưu hóa và các thiết lập miễn trừ linh hoạt đều giúp tăng hiệu suất bảo mật.

Tính năng bảo vệ mà bạn có thể tin cậy

Sau khi tắt bắt buộc, Kaspersky Security for Storage sẽ tự động khởi động, duy trì tính năng bảo vệ chống phần mềm độc hại của cơ sở hạ tầng của bạn và đảm bảo tất cả các hoạt động ở mức tập tin đều được bảo vệ.

Dễ quản lý

Kaspersky Security for Storage được thiết kế để dễ sử dụng và có thể cài đặt từ xa. Cài đặt, cấu hình và quản trị từ xa bao gồm thông báo, cập nhật và báo cáo linh hoạt đều được xử lý thông qua Kaspersky Security Center trực quan. Quản lý dòng lệnh cũng có thể được sử dụng nếu muốn.

Cập nhật thường xuyên

Các cơ sở dữ liệu chống phần mềm độc hại được cập nhật tự động để tiết kiệm thời gian của bạn và đảm bảo bảo vệ liên tục.

Báo cáo, Nghiên cứu Tình huống, v.v

Tìm hiểu cách Kaspersky Lab bảo vệ doanh nghiệp

Riverside Healthcare - Nghiên cứu Tình huống Khách hàng

Bảo vệ Dữ liệu Nhạy cảm trong những Tình huống Nghiêm trọng.
Hãy xem họ nói gì.

Gartner Magic Quadrant

Kaspersky tiếp tục được Gartner mệnh danh là 'Công ty hàng đầu' về nền tảng bảo vệ thiết bị đầu cuối dành cho doanh nghiệp

Ngăn chặn Vi phạm Bảo mật CNTT & Dữ liệu

Hướng dẫn Thực tiễn về Ngăn chặn Vi phạm Bảo mật CNTT & Dữ liệu
Tìm hiểu thêm.

5 Mẹo Thực tiễn Hàng đầu

Loại bỏ rủi ro khi làm việc trên thiết bị di động.
Tìm hiểu thêm.