Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

Phiên bản Mới nhất

Version 9.0 (9.5.153.0) Tải về
Version 8.0 (8.6.79.0) Tải về

Bổ trợ Quản lý Ứng dụng

for version 9.0 Tải về

Tài liệu

Administrator Guide For Version 8.0 Tải về
Installation Guide For Version 8.0 Tải về

OnlineHelp For Version 9.0 Tải về

Ghi chú Phát hành

Release Notes For Version 9.0 Tải về
Release Notes For Version 8.0 Tải về